Nấu đậu bằng củi

– Nấu đậu sử dụng củi

– Kích thước từ 30 – 100L